grace-logo


 
繁體中文
 

揭頁書於物業的應用

 

揭頁電子書推介物業時可以清楚地介紹:

*物業內隴
*物業特色
*物業位置
*社區設施
*附加資料
*前景
*聯絡方法

 

fields * 物業單位介紹
本頁頁底有間虛構屋宇的介紹

* 屋邨管理處 / 會所通告活動 預告 / 記錄


 

 

 

 


 

 

   

網頁版

電腦版

按此觀看

---

   

 

 

揭頁電子讀本應用在各領域例子:

 

首頁

教會
學校
個人
旅遊業

製作留意地方及收費

聯絡我們